توسعه کشاورزی

شرکت کارگزاری ارزش آفرین الوند(سهامی خاص) در تاریخ 19/10/1373 تحت نام بدره سهام وشماره110391 دراداره ثبت شرکتها باسرمایه اولیه یکصدمیلیون ريال توسط جمعی از سرمایه گذاران بخش خصوصی بنیانگذاری شد و طی چندین مرحله سرمایه خود را به بیست و پنج میلیارد ريال افزایش داد. در اواخر سال 1389 با تغییر مدیریت، مدیریت جدید سکان رهبری کارگزاری را بدست گرفت و با تغییرنام شرکت از بدره سهام به ارزش آفرین الوند راهبرد شرکت را توسعه خدمات و اخذ مجوزهای سازمان بورس قرار داد و قدم به راهی نوین در جهت گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه و رضایتمندی مشتریان گذاشت.
عالیترین هدف مدیران و کارکنان این شرکت، ارائه بهترین و متناسب ترین خدمات با شرایط روز و نیاز سرمایه گذاران بوده و بهبود مستمر کیفی خدمات و شنیدن صدای مشتری دغدغه اصلی ما می­باشد تا بدینوسیله پاسخگوی اطمینان مشتریان به این شرکت بوده و بتوانیم برای آنان ارزش آفرین باشیم.
این کارگزاری در تلاش است تا با تحکیم موازین بازار سرمایه، فرهنگ سهامداری را در بین آحاد مردم نهادینه نموده و سرمایه­گذاری را به عنوان یک پس­انداز و منبع درآمد واحدهای صنعتی معرفی نماید.
جهت کسب رضایت بیشتر مشتریان، مدیران و کارشناسان این شرکت همواره در حال برنامه‌ریزی و راه‌اندازی خدمات جدید می‌باشند. این کارگزاری همزمان با توسعه خدمات، کیفیت خدمات را نیز با استقرار استانداردهای بین‌المللی مانند ISO 90001  ارتقاء داده و در حال استقرار سایر استانداردها نیز می‌باشد.

حیطه خدمات

مطابق ماده 3 اساسنامه شركت مي تواند به هر يك از فعاليت هاي زير مبادرت ورزد؛ مشروط به اينكه مجوز مربوط به هر يك از آنها را از سازمان دريافت دارد:
الف) خدمات كارگزاري، كارگزار/معامله گري و بازارگرداني شامل:

1- معامله اوراق بهادار از قبيل سهام، اوراق مشاركت، حق تقدم خريد سهام، اختيار معامله و قراردادهاي آتي براي ديگران و به حساب آنها يا به نام و حساب خود
2- معاملات كالاهاي پذيرفته شده براي ديگران و به حساب آنها
3- بازارسازي و بازارگرداني اوراق بهادار و كالاهاي پذيرفته شده
ب) خدمات مالي و مشاوره اي شامل:

1- مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري
2- نمايندگي ناشر براي ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضه
3- بازاريابي براي فروش اوراق بهادار
4- سبدگرداني اوراق بهادار
5- مشاوره و انجام كلية امور اجرايي براي پذيرش اوراق بهادار يا كالا در هر يك از بورس ها و بازارهاي خارج از بورس به نمايندگي از ناشر يا عرضه كنندة كالاها

اسکرول به بالا