هدف

شرکت‌های سبدگردان يکي از انواع واسطه‌های مالي هستند که به عنوان نماينده سرمايه‌گذار و به نام سرمايه‌گذار به سرمايه‌گذاری در بورس می‌پردازند که اين عمل در قالب مفهوم سبدگردانی اختصاصی به اين معناست که برای هر فردی متناسب با ويژگي‌های خودش سرمايه‌گذاری انجام مي‌شود. منظور از ويژگی‌های مذکور، ميزان ريسک‌پذيری و موقعيت فرد سرمايه‌گذار است. برای مثال جواني را در نظر بگيريد که قصد تغيير شرايط مالي خود را دارد. اين شخص حاضر است ريسک کند تا به اهداف مورد نظر خود برسد. در مقابل شخص مسنی که در پي زندگی آرام و بدون استرس است را در نظر بگيريد، طبعاً نوع سرمايه‌گذاری که براي اين دو فرد صورت مي‌پذيرد متفاوت با يکديگر است. اما حال اين سؤال مطرح مي‌شود که سبدگردان چطور به ميزان ريسک‌پذيري و در نهايت پرتفوی مناسب برای هر شخص پی می‌برند؟ اين کار توسط کارشناس تحليلگر/ ارزياب شرکت سبدگردان هدف صورت مي‌پذيرد و او با طرح سؤالاتی استاندارد از شخص سرمايه‌گذار، وضعيت درآمدی و هزينه‌ای وی، هدف شخص از سرمايه‌گذاری و مواردی از اين دست به سطح ريسک‌پذيری سرمايه‌گذار می‌رسد و نتيجه را با سرمايه‌گذار مطرح مي‌کند. سرمايه‌گذار مختار است که نتيجه را بپذيرد يا خير، در نهايت پس از توافق طرفين بر روی نتيجه پرتفوی مناسب سرمايه‌گذار تشکيل مي شود.

* پرتفوي، مجموعه دارايي را مي‌گويند.

آشنایی با شرکت های سبدگردان

شرکت‌های‌سبدگردان‌یکی‌از‌انواع‌نهادهای‌مالی‌جدیدی‌هستند‌که‌پیرو‌اجرای‌قانون‌جدید‌  بازار اوراق بهادارج.ا.ایران (مصوب آذر1384)، به منظور  مدیریت حرفه ای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار سزمایه، معرفی شده اند.موضوع فعالیت شرکت های سبد گردان عبارتند از:

1- تصمیم به خرید، فروش یا نگهدا ی او ا بهادا به نام سرمایه گذا معین به منظو کسب انتفاع بارای وی د قالب قرا داد مشخص

2- پذیرش سِمَت د صندو های سرمایه گذا ی

3- سایر فعالیت های مجاز طبق مقر ات سازمان بو س و او ا بهادا

به موجب قرارداد منعقده بین شرکت های سبد گردان و  مشتریان، سبد گردان تعهد می نماید که با استفاده از متخصصین حوزه های مالی و سمایه گذاریو با توجه به  سلایق هر یک از مشتریان، ترتیبی اتنخاذ نماید تا وجوه موضوع قرارداد را در راستای کسب بازدهی با تقبل ریسک های منطقی به امر سرمایه گذاری اختصاص دهد. مهم ترین تفاوت شرکت های سبد گردان با سایر نهاد های مالی اداره کننده وجوه (مانند بانک ها یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک) این است که این شرکت ها بیش از محصول محور(Product-Base) بودن، مشتری محور(Client-Base) هستند، بدین معنی که در شرکت های سبد گردان، ابتدا با ارزیابی ظرفیت ریسک پذیری (Risk Appetite -Risk Profile) اهداف(Objectives) هر مشتری، نیاز های سرمایه گذاری وی مشخص می گردد و سپس اقدام به تشکیل سبد اختصاصی برای وی می شود. حال آن که سایر شرکت های فوق الاشاره، به تمام مشتریان محصول یکسانی را  ارائه می دهند و این امر ممکن است مورد پسند عده ای نباشد. نمودار ذیل سیستم مدیریت سبد کارا در  شرکت های سبد گردان با توجه به پروفایل سرمایه گذار و نتایج تحلیل ها را نشان می دهد.

اسکرول به بالا