رهاورد مسکن آباد

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرحنسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت،سپرده بانکی،گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابتحداقل ٩٠% از کل دارایی های صندوق
   1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادارحداقل ٣٠% از کل دارایی های صندوق
   1-2 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشرحداقل ٤٠% از دارایی های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند
   1-3 اوراق تضمین شده توسط یک ضامنحداقل ٣٠%از دارایی های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند
2- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند 
   2-1 منتشره از طرف یک ناشرحداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
   2-1 پذیرفته شده در یک صنعتحداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
3- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورسحداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
4- سهام،حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشرحداکثر ٥% از کل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر
5-  واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادارحداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
اسکرول به بالا